Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, a także zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez spółkę Fabre Sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa.

 

DEFINICJE

Administrator – spółka Fabre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 81, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000654722, NIP: 52428165583; REGON: 366146680.

 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.
 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza serwis internetowy w ramach którego Administrator prowadzi serwis internetowy działający w domenie www.fabre.com.pl
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
 2. Twoje dane osobowe zbierane są przez Administratora wyłącznie od Ciebie, korzystania z innych funkcjonalności Serwisu, w szczególności udostępnionego formularza kontaktowego, a także poprzez zapisywane pliki Cookies.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z Serwisu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.
 4. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy w ramach którego przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie:
  a) Dane identyfikacyjne – imię i nazwisko,
  b) Dane kontaktowe – adres email, nr telefonu,
  c) Dane przekazane przez Użytkownika z własnej inicjatywy w skierowanej do Administratora wiadomości.
 2. W zależności od ustawień przeglądarki Użytkownika Serwisu, Administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies lub innych podobnych technologii.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator zbiera dane osobowe w celu właściwego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w celu:
  a) zindywidualizowania wiadomości kierowanych przez Użytkowników,
  b) udzielenia odpowiedzi na zadane pytania,
  c) prowadzenia statystyk w zakresie pytań zgłaszanych przez Użytkowników,
  d) realizacji procesów wywołanych zgłoszeniem dokonanym przez Użytkownika.
 2. Administrator wykorzystuje cookies własne dla celów:
  a) Konfiguracji Serwisu:
  – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  – rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb
  – zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  – rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  b) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
  – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  – Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA;

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE

Zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności podwykonawcom naszych usług realizujących obsługę Serwisu oraz procesów wszczętych w wyniku otrzymania wiadomości Użytkownika oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE

 1. Twoje dane przetwarzane są przez okres udzielenia odpowiedzi oraz przeprowadzenia procesów wszczętych na skutek skierowanej wiadomości.
 2. W niektórych przypadkach twoje dane mogą być przechowywane przez Administratora dla celów dowodowych przez okres ewentualnych roszczeń Użytkownika czy też Administratora.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ OSOBIE KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:
  – uzyskania wyczerpującej informacji, czy Fabre sp. z o.o. posiada zbiór Twoich danych, oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
  – uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  – uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Ciebie dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  – uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  – uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  – żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  – wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 2. Niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa, przy czym ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora w zakresie udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi, przeprowadzenia procesów wszczętych na skutek skierowanych wiadomości oraz ewentualne zabezpieczenia interesów Administratora w zakresie ewentualnych roszczeń Użytkowników.
 2. W każdej chwili Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez Administratora procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących Użytkownikowi.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.