Projekty

Spółka Fabre Innovation sp. z o.o., której udziałowcem jest Fabre sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej w firmie Fabre Innovation Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków europejskich w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiotem projektu jest zakup proinnowacyjnych usług IOB przez przedsiębiorstwo Fabre Innovation sp. z o.o. w celu opracowania oraz wdrożenia innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej oraz marketingowej związanej z nowym produktem w postaci systemu telemedycznego wykorzystywanego w procesie rekonwalescencji pacjenta po regeneracji chrząstki. Spółka zamierza udostępniać dostęp do platformy lekarzom specjalistom z zakresu ortopedii i traumatologii, oraz klinikom i szpitalom o profilu ortopedycznym.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach dwóch zadań. Zadanie 1 dotyczy prac przygotowawczych i projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia oraz urynkowienia innowacji produktowej, na które składają się m.in. identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych, opracowanie strategii marketingowej oraz pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej oraz koszty związane z wdrożeniem innowacji organizacyjnej i marketingowej.

Zadanie 2 dotyczy prac transpozycji procesów biznesowych na funkcjonalności systemu TIK oraz przeprowadzenia pilotażowego i pełnego wdrożenia projektu. W zadaniu tym zostaną poniesione wydatki na usługi doradcze w obrębie opracowania dokumentacji funkcjonalnej, przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii, opracowania i przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia innowacji, monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji, doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji. W związku z wdrożeniem innowacji zostanie poniesiony wydatek zakupu licencji na użytkowanie systemu telemedycznego.

Zakończenie realizacji projektu i wdrożenie innowacji zaplanowano na październik 2021 roku.

Adres

Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Telefon

+48 882 700 037

Email

office@fabre.com.pl